KATALOG
Garance nákupu Nákup s jistotou Nákup s jistotou

Garantujeme 100% Vaší spokojenosti s nákupem u nás

Prověřená společnost 2016

Nákup za 0,- korun Nákup za 0,- korun Nábytek na splátky od Essox

Nakupte u nás na splátky

Nákup na splátky

Obchodní podmínky FORTE CZECH, s.r. o. pro e-shop

 1. Všeobecná ustanovení a kontaktní údaje prodávajícího
 2. Předmět smlouvy
 3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
 4. Cena a platba
 5. Dodání zboží
 6. Práva a povinnosti z vadného plnění
 7. Vyřízení reklamace
 8. Odstoupení od kupní smlouvy
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení a kontaktní údaje prodávajícího

1.a. Tyto obchodní podmínky /dále jen podmínky/jsou platné a účinné od 20.5.2018 pro uzavírání veškerých kupních smluv mezi firmou FORTE CZECH, s.r.o. (dále jen Prodávající) a zákazníkem (dále jen Kupující), vzniklých na základě objednávky zboží prostřednictvím e-shopu Prodávajícího.

1.b. Tyto podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen OZ/, v platném znění, neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím e-shopu Prodávajícího, pokud se Prodávající a Kupující výslovně nedohodli na odlišných podmínkách.

1.c. Tyto podmínky může Prodávající kdykoliv měnit nebo doplňovat s tím, že nebudou mít vliv na práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených před jejich změnou.

1.d. Firma FORTE CZECH, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 9055, DIČ CZ45147345, kontaktní adresa FORTE CZECH, s.r.o., V.Klementa 1227, Mladá Boleslav, e-mail info@nabytek.forte.cz, telefon 326 722 023.

2. Předmět smlouvy

2.a. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce /dále jen zboží/. Váha, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní specifikace obsažené na stránkách FORTE CZECH, s.r.o., www.nabytek-forte.cz , v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě uvedeny jako závazné.

2.b. Prodávající se zavazuje dodávat zboží:

 • bezvadné v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky
 • vybavené podle potřeby návody k obsluze a doklady, prokazujícími počátky záruční lhůty a ostatní náležitost záruky.

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

3.a. Veškeré informace o nabízeném zboží, vč. cen, jsou uvedené v položkové nabídce zboží internetového obchodu.

3.b. Kupující podle pokynů vyplní požadované údaje objednávkového formuláře a vloží zboží do košíku. Vybere z nabídky způsob platby a druh předání zboží /viz dále/. V každém okamžiku Kupující může před odesláním objednávky kontrolovat a měnit vložené a vyplněné údaje.

3.c. Prodávající a Kupující mohou uzavřít po vzájemné dohodě i smlouvu za individuálních podmínek.

3.d. Odesláním objednávky Kupující přijímá nabídku Prodávajícího na zboží v objednávce a podmínky dodání v ní uvedené, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a navrhuje uzavření kupní smlouvy. Prodávající má právo požadovat doplnění, resp. opravu objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami, obsahuje-li objednávka rozpor nebo nejasnosti.

3.e. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením správně vyplněné objednávky Prodávajícímu přes jeho internetový obchod. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami.

3.f. Prodávající zasílá ihned po obdržení objednávky automatické potvrzení o jejím přijetí. Dále pak v nejbližším možném termínu informuje Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce o přijetí objednávky a předpokládaném termínu dodání.

3.g. Prodávající si vyhrazuje zboží ve výjimečných případech Kupujícímu nedodat, jestliže byly v internetové nabídce omylem uvedeny zjevně nesprávné údaje o ceně, dopravě a dodání, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo byla jeho výroba ukončena.

4. Cena a platba

4.a. Nabídkové ceny uvedené v internetovém obchodě Prodávajícího jsou platné v okamžiku realizace objednávky. Uvedené ceny jsou pouze cenami zboží včetně DPH. Neobsahují další poplatky za dodání zboží nebo jiné požadované služby. O jejich výši je Kupující vždy informován před odesláním objednávky.

4.b. Kupující si volí před odesláním objednávky způsob platby:

 • dobírkou při převzetí zboží
 • před dodáním zboží na běžný účet Prodávajícího
 • na splátky podle nabídky Prodávajícího
 • v hotovosti nebo platební kartou pouze výjimečně po předchozí domluvě s Prodávajícím na domluveném odběrním místě

4.c. Prodávající může s Kupujícím dohodnout přiměřenou výši zálohy na kupní cenu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.d. Prodávající si vyhrazuje právo dodat pouze zboží, které bylo zcela zaplaceno, resp. bude se platit při dodání.

4.e. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího zaplacením celé kupní ceny zboží.

5. Dodání zboží

5.a. Prodávající se zavazuje dodat zboží Kupujícímu v souladu s potvrzeným termínem dodání. Termín může být prodloužen pouze z důvodů, které nemůže Prodávající ovlivnit, tj. působením vyšší moci, nebo okolnostmi, které Prodávající nezavinil.

5.b. Kupující si může zvolit způsob dodání zboží podle nabídky Prodávajícího:

 • osobně pouze po předchozí domluvě s Prodávajícím na domluveném odběrním místě
 • dodáním na místo určené Kupujícím smluvním přepravcem

5.c. Smluvní přepravce neprovádí stěhování. Dopraví zboží pouze k domu Kupujícího. Při objednávce nad 15 000,- Kč s DPH hradí dopravu Prodávající, u objednávek do 15 000,- Kč s DPH činí cena dopravy po ČR 450,- Kč.

5.d. O odeslání zboží Prodávající vždy dopředu Kupujícího informuje dohodnutými komunikačními prostředky /mailem nebo telefonicky/. V případě předání přepravci, tento je povinen Kupujícího informovat o čase dodání.

5.e. Kupující je povinen zboží od dopravce přijmout a při převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat. Podpisem stvrzuje shodu zboží - zejména množství a druh převzatého zboží. Není-li možné detailně zboží zkontrolovat ihned při převzetí, je Kupující povinen toto udělat bez odkladu do 2 dnů od převzetí zboží a písemně ihned o vadách informovat Prodávajícího.

5.f. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a počet balíků. V případě jakýchkoliv závad je nutné sepsat s řidičem přepravní společnosti reklamační protokol. Zboží sice nemusí být poškozeno, ale v případě poškození nemůže být reklamace uznána bez vyplněného reklamačního protokolu přepravní společnosti.

5.g. Zásilky, které si Kupující přes dohodnutá místa a termíny nepřevezme, budou mu opětovně doručeny pouze na vyžádání a na jeho náklady.

5.h. Doklady ke zboží, zejména fakturu s uvedením všech relevantních údajů o dodávce předá Prodávající Kupujícímu při dodání, nejpozději ale 2 dny po převzetí dodávky.

5.ch. Před montáží je povinností Kupujícího dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat jeho kvalitu, odpovídající barevné provedení a kvalitu materiálu a zda nechybí nějaká část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží oznámit tuto skutečnost Prodávajícímu. Jestliže Kupující začne montovat nábytek i když bude mít nějaké nedostatky a závady, tak může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že Kupující odstoupí od smlouvy, může Prodávající po Kupujícím požadovat náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen uhradit náklady vzniklé uvedením zboží do původního stavu a případnou vzniklou škodu na zboží. Částka, která bude v případě odstoupení od smlouvy Kupujícímu Prodávajícím vracena, bude o tyto náklady snížena.

5.i. Nepřevezme-li Kupující zboží v dohodnuté době porušením povinnosti, je povinen Prodávajícímu zaplatit poplatek za naskladnění za každý den prodlení ve výši 20,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.a. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží, není-li dohodnuto jinak. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že dodané zboží je ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že Kupující není spotřebitelem /§ 419 OZ/, je mu poskytnuta záruka v délce 6 měsíců od převzetí zboží.

6.b. Kupující uplatní reklamaci písemně na e-mailové adrese uvedené na stránkách internetového obchodu www.nabytek-forte.cz . Reklamační list musí obsahovat:

 • datum dodání zboží
 • kontaktní údaje kupujícího
 • číslo daňového dokladu (faktury)
 • název výrobku
 • označení a foto reklamovaného dílu
 • reklamované množství
 • popis závady a návrh na vyřízení reklamace

Poškozený díl musí být reklamovaný ještě před smontováním. Na již smontované zboží nemůže být reklamace uznána. Pokud je zboží dodáno poškozené, tak je nutné reklamovat a nafotit poškozené díly ještě před smontováním.

6.c. Prodávající je povinen reklamaci bez zbytečných průtahů vyřídit do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající má právo poslat zboží na odborné posouzení podle složitosti reklamované vady. Lhůta pro vyřízení reklamace tím není ovlivněna. Kupující má povinnost poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost pro včasné vyřízení reklamace. V případě, že lhůta nebude dodržena, má Kupující stejná práva jako u neodstranitelné vady. Reklamace se považuje za vyřízenou v okamžiku, kdy Prodávající prokazatelným způsobem informuje Kupujícího, že zboží je připraveno k vyzvednutí.

6.d. Kupující má nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to neúměrné povaze vady, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci nebo součástky. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.e. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla Kupujícímu poskytnuta sleva z ceny, na opotřebení způsobená běžným užíváním zboží, nebo na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze nebo pokud to vyplývá z povahy věci.

6.f. Prodávající zodpovídá Kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady, tzn., že:

 • má sjednané a očekávané vlastnosti
 • hodí se ke sjednanému účelu
 • je kompletní, odpovídají sjednané parametry

6.g. Zákonná práva z vad: podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytne-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7. Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, kdy Kupující neměl zboží k dispozici až do vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádá-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporů provádět, je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.a. Kupující má právo ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy. Lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží. Odstoupení je účinné pouze tehdy, je-li včas prokazatelně odesláno Prodávajícímu na adresu uvedenou na internetových stránkách e-shopu.

8.b. Kupující je povinen zaslat zboží nejpozději do 14 dní od odstoupení Prodávajícímu na adresu 293 01 Mladá Boleslav, V. Klementa 1227. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v plné výši Kupující.

8.c. Prodávající vrátí peněžní prostředky plně odpovídající ceně a zaplaceným nákladům na jeho dodání Kupujícímu dohodnutým způsobem do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, jakmile bude mít zboží k dispozici.

8.d. Zboží je třeba vrátit nepoškozené, nesmontované, v původním stavu, včetně veškerého příslušenství. Kupující odpovídá za vady vzniklé jakýmkoli znehodnocením, poškozením nebo opotřebením nad rámec běžné prohlídky. Náklady na vrácení zboží nese Kupující. Je-li vracené zboží poškozeno porušením povinnosti Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

8.e. U nábytku dodávaného v demontu si Prodávající vyhrazuje právo snížit vracenou cenu za zboží o náhradu obalů, nebudou-li vráceny v původním, resp. opětovně použitelném stavu.

8.f. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno podle jeho přání.

8.g. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy byly u zboží uvedeny mylné informace (např. cena, která zjevně zboží neodpovídá a není obvyklá).

8.h. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodu na straně třetích osob dodat Kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem anebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím.

8.ch. Celý odstavec 7 neplatí pro Kupujícího, který není spotřebitelem podle § 419 OZ.

9. Ochrana osobních údajů

9.a. Kupující vyplněním registračního formuláře či objednávky dává Prodávajícímu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy souhlas ke shromažďování a archivaci uvedených údajů o Kupujícím a jeho nákupech, které budou v databázi Prodávajícího po dobu trvání smluvního vztahu.

9.b. Veškerá data Kupujícího jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou nezbytně nutných údajů pro zajištění distribuce a platebního styku za účelem plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

9.c. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji Kupujícího bude nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.

9.d. Blíže viz „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.

10. Závěrečná ustanovení

10.a. Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá komunikace související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně buď elektronickou poštou, osobně nebo doporučeným dopisem.

10.b. Veškeré právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí platnými právními předpisy České republiky.

V Mladé Boleslavi 20.5.2018