KATALOG
Garance nákupu Nákup s jistotou Nákup s jistotou

Garantujeme 100% Vaší spokojenosti s nákupem u nás

Prověřená společnost 2016

Nákup za 0,- korun Nákup za 0,- korun Nábytek na splátky od Essox

Nakupte u nás na splátky

Nákup na splátky

Obchodní podmínky FORTE CZECH, s.r. o. pro e-shop

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
 4. Cena a platba
 5. Dodání zboží
 6. Reklamace
 7. Odstoupení od kupní smlouvy
 8. Bezpečnost a ochrana informací
 9. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

1.a. Tyto obchodní podmínky /dále jen podmínky/jsou platné a účinné od 2.1.2015 pro uzavírání veškerých kupních smluv mezi firmou FORTE CZECH, s.r.o., se sídlem V. Klementa 1227, Mladá Boleslav, IČO 45147345 /dále jen Prodávající/ a zákazníkem /dále jen Kupující/, vzniklých na základě objednávky zboží prostřednictvím e-shopu Prodávajícího.

1.b. Tyto podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen OZ/, v platném znění, neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím e-shopu Prodávajícího, pokud se Prodávající a Kupující výslovně nedohodli na odlišných podmínkách.

1.c. Tyto podmínky může Prodávající kdykoliv měnit nebo doplňovat s tím, že nebudou mít vliv na práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených před jejich změnou.

2. Předmět smlouvy

2.a. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce /dále jen zboží/. Váha, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní specifikace obsažené na stránkách FORTE CZECH, s.r.o., www.nabytek-forte.cz , v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě uvedeny jako závazné.

2.b. Prodávající se zavazuje dodávat zboží:

 • bezvadné v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky
 • vybavené podle potřeby návody k obsluze a doklady, prokazujícími počátky záruční lhůty a ostatní náležitost záruky.

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

3.a. Veškeré informace o nabízeném zboží, vč. cen, jsou uvedené v položkové nabídce zboží internetového obchodu.

3.b. Kupující podle pokynů vyplní požadované údaje objednávkového formuláře a vloží zboží do košíku. Vybere z nabídky způsob platby a druh předání zboží /viz dále/. V každém okamžiku Kupující může před odesláním objednávky kontrolovat a měnit vložené a vyplněné údaje.

3.c. Prodávající a Kupující mohou uzavřít po vzájemné dohodě i smlouvu za individuálních podmínek.

3.d. Odesláním objednávky Kupující přijímá nabídku Prodávajícího na zboží v objednávce a podmínky dodání v ní uvedené, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a navrhuje uzavření kupní smlouvy. Prodávající má právo požadovat doplnění, resp. opravu objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami, obsahuje-li objednávka rozpor nebo nejasnosti.

3.e. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením správně vyplněné objednávky Prodávajícímu přes jeho internetový obchod. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami.

3.f. Prodávající zasílá ihned po obdržení objednávky automatické potvrzení o jejím přijetí. Dále pak v nejbližším možném termínu informuje Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce o přijetí objednávky a předpokládaném termínu dodání.

3.g. Prodávající si vyhrazuje zboží ve výjimečných případech Kupujícímu nedodat, jestliže byly v internetové nabídce omylem uvedeny zjevně nesprávné údaje o ceně, dopravě a dodání, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo byla jeho výroba ukončena.

4. Cena a platba

4.a. Nabídkové ceny uvedené v internetovém obchodě Prodávajícího jsou platné v okamžiku realizace objednávky. Uvedené ceny jsou pouze cenami zboží. Neobsahují další poplatky za dodání zboží nebo jiné požadované služby. O jejich výši je Kupující vždy informován před odesláním objednávky.

4.b. Kupující si volí před odesláním objednávky způsob platby:

 • dobírkou při převzetí zboží
 • před dodáním zboží na běžný účet Prodávajícího
 • na splátky podle nabídky Prodávajícího
 • v hotovosti pouze po předchozí domluvě s Prodávajícím na domluveném odběrním místě

4.c. Prodávající může s Kupujícím dohodnout přiměřenou výši zálohy na kupní cenu.

4.d. Prodávající si vyhrazuje právo dodat pouze zboží, které bylo zcela zaplaceno, resp. bude se platit při dodání.

4.e. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího zaplacením celé kupní ceny zboží.

5. Dodání zboží

5.a. Prodávající se zavazuje dodat zboží Kupujícímu v souladu s potvrzeným termínem dodání. Termín může být prodloužen pouze z důvodů, které nemůže Prodávající ovlivnit, tj. působením vyšší moci, nebo okolnostmi, které Prodávající nezavinil.

5.b. Kupující si může zvolit způsob dodání zboží podle nabídky Prodávajícího:

 • osobně pouze po předchozí domluvě s Prodávajícím na domluveném odběrním místě
 • dodáním na místo určené Kupujícím smluvním přepravcem

5.c. Smluvní přepravce neprovádí stěhování. Dopraví zboží pouze k domu Kupujícího. Při objednávce nad 15 000,- Kč s DPH hradí dopravu Prodávající, u objednávek do 15 000,- Kč s DPH činí cena dopravy po ČR 350,- Kč.

5.d. O odeslání zboží Prodávající vždy dopředu Kupujícího informuje dohodnutými komunikačními prostředky /mailem nebo telefonicky/. V případě předání přepravci, tento je povinen Kupujícího informovat o čase dodání.

5.e. Kupující je povinen zboží od dopravce přijmout a při převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat. Podpisem stvrzuje shodu zboží - zejména množství a druh převzatého zboží. Není-li možné detailně zboží zkontrolovat ihned při převzetí, je Kupující povinen toto udělat bez odkladu do 3 dnů od převzetí zboží a písemně ihned o vadách informovat Prodávajícího.

5.f. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a počet balíků. V případě jakýchkoliv závad je nutné sepsat s řidičem přepravní společnosti reklamační protokol. Zboží sice nemusí být poškozeno, ale v případě poškození nemůže být reklamace uznána bez vyplněného reklamačního protokolu přepravní společnosti.

5.g. Zásilky, které si Kupující přes dohodnutá místa a termíny nepřevezme, budou mu opětovně doručeny pouze na vyžádání a na jeho náklady.

5.h. Při dodání zboží předává Prodávající Kupujícímu fakturu s uvedením všech relevantních údajů o dodávce.

6. Reklamace

6.a. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží, není-li dohodnuto jinak. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že dodané zboží je ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že Kupující není spotřebitelem /§ 419 OZ/, je mu poskytnuta záruka v délce 6 měsíců od převzetí zboží.

6.b. Kupující uplatní reklamaci písemně na e-mailové adrese uvedené na stránkách internetového obchodu www.nabytek-forte.cz . Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, kontaktní údaje kupujícího, číslo daňového dokladu, název výrobku, označení a foto reklamovaného dílu, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Poškozený díl musí být reklamovaný ještě před smontováním. Na již smontované zboží nemůže být reklamace uznána. Pokud je zboží dodáno poškozené, tak je nutné reklamovat a nafotit poškozené díly ještě před smontováním.

6.c. Prodávající je povinen reklamaci bez zbytečných průtahů vyřídit do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající má právo poslat zboží na odborné posouzení podle složitosti reklamované vady. Lhůta pro vyřízení reklamace tím není ovlivněna. Kupující má povinnost poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost pro včasné vyřízení reklamace. V případě, že lhůta nebude dodržena, má Kupující stejná práva jako u neodstranitelné vady. Reklamace se považuje za vyřízenou v okamžiku, kdy Prodávající prokazatelným způsobem informuje Kupujícího, že zboží je připraveno k vyzvednutí.

6.d. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla Kupujícímu poskytnuta sleva z ceny, na opotřebení způsobená běžným užíváním zboží, nebo na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze nebo pokud to vyplývá z povahy věci.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.a. Kupující má právo ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy. Lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží. Odstoupení je účinné pouze tehdy, je-li včas prokazatelně odesláno Prodávajícímu na adresu uvedenou na internetových stránkách e-shopu.

7.b. Kupující je povinen zaslat zboží nejpozději do 14 dní od odstoupení Prodávajícímu na adresu 293 01 Mladá Boleslav, V. Klementa 1227. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v plné výši Kupující.

7.c. Prodávající vrátí peněžní prostředky Kupujícímu dohodnutým způsobem do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, jakmile bude mít zboží k dispozici.

7.d. Zboží je třeba vrátit nepoškozené, nesmontované, v původním stavu, včetně veškerého příslušenství. Kupující odpovídá za vady vzniklé jakýmkoli znehodnocením, poškozením nebo opotřebením nad rámec běžné prohlídky.

7.e. U nábytku dodávaného v demontu si Prodávající vyhrazuje právo snížit vracenou cenu za zboží o náhradu obalů, nebudou-li vráceny v původním, resp. opětovně použitelném stavu.

7.f. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno podle jeho přání.

7.g. Celý odstavec 7 neplatí pro Kupujícího, který není spotřebitelem podle § 419 OZ.

8. Bezpečnost a ochrana informací

8.a. Kupující vyplněním registračního formuláře či objednávky dává Prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivaci uvedených údajů o Kupujícím a jeho nákupech, které budou v databázi Prodávajícího po dobu trvání smluvního vztahu.

8.b. Veškerá data Kupujícího jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou nezbytně nutných údajů pro zajištění distribuce a platebního styku za účelem plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

8.c. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji Kupujícího bude nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.

8.d. Požádá-li Kupující následně o výmaz svých osobních údajů z databáze písemnou formou, je Prodávající povinen v nejkratší možné době tyto údaje vymazat.

9. Závěrečná ustanovení

9.a. Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá komunikace související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně buď elektronickou poštou, osobně nebo doporučeným dopisem.

9.b. Veškeré právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí platnými právními předpisy České republiky.


V Mladé Boleslavi 2.1.2015