KATALOG
Garance nákupu Nákup s jistotou Nákup s jistotou

Garantujeme 100% Vaší spokojenosti s nákupem u nás

Prověřená společnost 2016

Nákup za 0,- korun Nákup za 0,- korun Nábytek na splátky od Essox

Nakupte u nás na splátky

Nákup na splátky

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a dalšími obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto společnosti FORTE CZECH, s.r.o., se sídlem V.Klementa 1227, Mladá Boleslav, IČO 45147345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 9055, e-mailový kontakt info@nabytek-forte.cz (dále jen „Správce“), uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • dodací adresa
 • IČ právnické/fyzické osoby – podnikatele
 • daňové identifikační číslo klienta
 • popř.další údaje získané od klienta

2. Účelem zpracování osobních údajů je

Sběr informací Správcem za účelem uzavření a realizace kupní či jiné uzavírané smlouvy Správce se zákazníkem, pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy Správce se zákazníkem, zasílání obchodních nabídek Správce, k marketingovým účelům a provozu informačního systému e-shopu. Kupující dále souhlasí, zvolil-li si tuto možnost, se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

3. Doba zpracování osobních údajů

Zpracovatel je oprávněn uchovávat a archivovat veškeré osobní informace po dobu nezbytně nutnou k naplnění a realizaci kupní či jiné uzavírané smlouvy Správce se zákazníkem, pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy Správce se zákazníkem, jakož i údajů, které Správce je povinen uchovávat a archivovat na základě obecně platných předpisů, a to zejména pro účely daňové či obdobné, vyplývající z obecných předpisů České republiky.

4. Odvolání souhlasu

S výše uvedeným zpracováním pro marketingové účely udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to buď písemným odvoláním zaslaným na adresu sídla Správce, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu Správce.

5. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, pouze a výlučně však jen v rozsahu nutném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Tímto zpracovatelem jsou pro Správce tyto osoby: Přepravní firmy, Česká pošta

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, i když je v současné době společnost nevyužívá.

6. Poučení

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a čl.13 nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR):

 • máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět
 • máte právo požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává
 • máte právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • máte právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, nebo jejich zpracování omezit
 • máte právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů
 • máte právo vznést námitku proti zpracování
 • máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému Správci
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, tudíž se tento souhlas nevztahuje na transfer údajů do zahraničí
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a zcela svobodně.

Domnívá-li se zákazník, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem či nařízení GDPR, má právo požadovat vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

7. Uchovávání informací Správcem

Veškeré osobní informace zákazníka jsou po uzavření smlouvy se Správcem přístupné jen prodávajícímu, popřípadě třetím osobám dle bodu 5. tohoto souhlasu. Informace jsou zabezpečeny v PC branou firewall pro zneužití formou dálkového přístupu.